شورای معلمان سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

ادبیات: آقای ذُکا اسدی، آقای میرزاعلی، آقای قیدی، آقای حراست، آقای عباسی

عربی: آقای قدرت

دینی و قرآن: آقای ثناگو، آقای شهشهانی

زبان انگلیسی: آقای فرزو، آقای علایی

زبان آلمانی: آقای بازرگان، آقای شکوهی، آقای رجب

ورزش: آقای غفاری‌راد، آقای نظری

اجتماعی: آقای مولانا

تاریخ: آقای عظیمی، آقای سلطان‌زاده

کاروفناوری: آقای میرزاقلی

ریاضی: آقای محمدی، آقای بنی‌جمالی، آقای غندالی، آقای مختاری، آقای فروغی

هندسه: آقای معصومی، آقای حقگوی، آقای فرحی مقدم

کامپیوتر: آقای طاهری

فیزیک: آقای رنجبری، آقای مدنی، آقای شمس

شیمی: آقای راسخ، آقای رحمانی

زیست: آقای رحمانی

 

بازگشت به سردر