شورای دبیرستان سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

همکاران اجرایی

آقای ثناگو

آقای یوسفی

آقای امیری

همکاران آموزشی

آقای محمدی

آقای فرحی مقدم

آقای عظیمی

آقای غندالی

مدیر مدرسه

آقای امن‌زاده

 

بازگشت به سردر